Πιστοποιήσεις κατά ISO

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Ο Φορέας Πιστοποίησης ΘΕΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ Πιστοποιεί ότι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ “EUROATHLETIC” ∆ιεύθυνση: Καστοριάς 41, Πολίχνη, Μετέωρα, TK 565 32, Θεσσαλονίκη Α.Φ.Μ: 102104531
Έχει αξιολογηθεί και βρέθηκε να τηρεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ISO 9001:2015 Με πεδίο εφαρµογής: Εµπόριο, εγκατάσταση και
τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού αθλητικών χώρων, δαπέδων, παιδότοπων, παιδικών χαρών και πάρκων.

ISO certificate 9001:2015

Πιστοποίηση ISO 50001:2018

Το πρότυπο ISO 50001:2018 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με μεγαλύτερη συμμετοχή της ηγεσίας και των εργαζομένων. Το αναθεωρημένο πρότυπο αναμένεται επίσης να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να μειώσει το ενεργειακό κόστος, επιτρέποντας έτσι στους οργανισμούς να μειώσουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.
ISO Certificate 50001:2018

Πιστοποίηση ISO 54001:2018

Το ISO 54001:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (OH&S) και δίνει οδηγίες για τη χρήση του, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους οργανισμούς να παρέχουν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας, αποτρέποντας τραυματισμούς και ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και με προληπτική βελτίωση των επιδόσεων OH&S.
ISO Certificate 54001:2018

Πιστοποίηση ISO 14001:2015

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι κύριες απαιτήσεις του ISO 14001:2015 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Δημιουργία περιβαλλοντικής πολιτικής η οποία δεσμεύει την εταιρεία: στην πρόληψη της ρύπανσης, στη συμμόρφωση με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς και στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσής της, Εντοπισμός όλων των περιβαλλοντικών πλευρών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας, Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων που συνδέονται με την περιβαλλοντική πολιτική και τις εντοπισθέντες περιβαλλοντικές πλευρές.
ISO Certificate-14001:2015
ΚΟΡΥΦΗ
ΣΤΙΒΟΣ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
KIDS

Καστοριάς 41, Μετέωρα, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.56532